21 มิ.ย. 2555

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ น.ส.จุฑามาศ นามสกุล โชคสมบุญเกษตร
ชื่อเล่น (N'mook) วันเกิด 25 ธันวาคม พ.ศ.2535
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คณะครุศาสตร์
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่ 3 รหัส 544188091 

My slideshow..........